ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, projectvoorstellen en overeenkomsten tussen WWHY! in Automotive B.V. (verder te noemen WWHY!) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag projectvoorstellen

Projectvoorstellen van WWHY! zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het project heeft verstrekt. WWHY! zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Alle projectvoorstellen en prijsopgaven door of vanwege WWHY! gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door WWHY! schriftelijk anders is vermeld, en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

3. Aanvang van de overeenkomst

De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer deze schriftelijk dan wel per e-mail door WWHY! is bevestigd, dan wel doordat WWHY! met de werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt.

4. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die WWHY! nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van WWHY! betrokken (zullen) zijn. Indien niet tijdige verstrekking/terbeschikkingstelling leidt tot meerwerk, dan kan worden gehandeld volgens artikel 9.

5. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het is WWHY! na overleg met opdrachtgever toegestaan om bij de uitvoering van de verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden voor rekening en risico van opdrachtgever.

6. Afspraken

Afspraken dienen, indien noodzakelijk, uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per mail geannuleerd te worden. Bij afzeggingen binnen 24 uur wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

7. Honorarium

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in het projectvoorstel aangegeven welke kosten daarin zijn inbegrepen en welke kosten additioneel in rekening worden gebracht. In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn sowieso niet inbegrepen: eventuele reis- en verblijfkosten, de helft van de reistijd (bij een enkele reistijd van meer dan een uur) en BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen. WWHY! is gerechtigd elk jaar, ook voor lopende overeenkomsten, op 1 januari de tarieven aan te passen overeenkomstig de algemene CBS prijsindex.

8. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 7 genoemd worden maandelijks in rekening gebracht tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient, zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen of de factuur anders vermeldt. Na die vervaldag treedt de wettelijke rente in werking en wordt deze berekend over het gehele declaratiebedrag, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan WWHY! met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

9. Wijziging van de opdracht, cq. meerwerk

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van WWHY! worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die WWHY! verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De door WWHY! gemaakte tijdsplanning is dan ook een zo goed mogelijke inschatting gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal WWHY! dit opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal WWHY! de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen en met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. WWHY! behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

11. Intellectuele eigendomsrechten

WWHY! behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor, zowel tijdens als na de looptijd van de opdracht, die bij het uitvoeren van de opdracht door WWHY! zijn ontwikkeld. Alle door WWHY! vervaardigde stukken die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van WWHY!. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van WWHY!. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Vertrouwelijkheid

WWHY! is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. WWHY! zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van opdrachtgever. Opdrachtgever zal zonder toestemming van WWHY! aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van WWHY!, haar werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage ter beschikking stellen.

13. Aansprakelijkheid

WWHY! is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door WWHY! van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat WWHY! voor haar werkzaamheden in die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, waaronder ook tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van WWHY!. WWHY! is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. In geval van overmacht zal WWHY! daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. Met uitzondering van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van naar verwachting minder dan een maand, heeft opdrachtgever na ontvangst van deze mededeling overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 10 het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

15. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van latere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter in Nederland.